Privacybeleid

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze website omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

UWgroendak.nl
Kwikstaartlaan 22
3704 GS Zeist 
info@uwgroendak.nl 
Contactpersoon: L. Kooijman

Onze dienstverlening

Onze website vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het aanmaken en factureren van uw account op de website https://www.uwgroendak.nl/.

Regels persoonsgegevens

UW groendak.nl vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang, maar wij houden ons aan de geldende privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie ontvangen. U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.

 • Communicatie Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.
 • Nieuwsbrief Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij om uw e-mailadres. We werken met een dubbele opt-in. Dit betekent dat u een bevestigingsmail krijgt op het opgegeven e-mailadres. Pas nadat u de inschrijving heeft bevestigd wordt u toegevoegd aan de mailinglist. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de mail.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Cookies beleid

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn, gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat deze essentieel zijn voor de werking van de basisfuncties van de website. Wij gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen in uw browser opgeslagen met uw toestemming. U heeft ook de optie om u af te melden voor deze cookies. Het afmelden voor sommige van deze cookies kan echter een effect hebben op uw gebruikerservaring.

 • Noodzakelijke cookies Noodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze categorie bevat alleen cookies die basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website garanderen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
 • Niet noodzakelijke cookies Cookies die mogelijk niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingesloten inhoud worden niet-noodzakelijke cookies genoemd. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat u deze cookies op uw website gebruikt.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons website niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze website worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze website verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 • Recht op rectificatie Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
 • Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op beperking van de verwerking Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze website wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Wanneer uw persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor de handhaving en facturatie van uw account en u deze persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten

Op onze website stellen alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze website

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze website dan vernemen wij dit graag via info@uwgroendak.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. © UWgroendak.nl 6 juni 2020

Privacybeleid:Makkelijker met Uw Groendak

Praktische Vragen over Privacybeleid:

Hoe reken ik het dakoppervlakte van een groendak uit?

Het oppervlakte wordt gemeten tussen de dakranden. Alles op de dakbedekking: onderlagen, groen en grind hoort bij het groendak.

Is mijn dakbedekking geschikt voor een groendak?

In verreweg de meeste gevallen is het aanleggen van een groendak op uw dak geen enkel probleem. Toch kunnen er uitzonderingen zijn. In dit artikel staan we daarbij stil.

Kan er op een groendak gelopen worden?

Ja, u kunt op het groendak lopen. Wanneer u het dak wil onderhouden, of uw ramen moet zemen is het geen enkel probleem om op het dak te lopen (tenzij het Sedumdak is bevroren). Wanneer u een trapje op het groendak zet, is ons advies om hier een plankje onder te leggen zodat het gewicht van de pootjes wordt verdeeld over de plank i.p.v. in het groendak steekt en schade maakt.

Wanneer kan ik het beste mijn groendak laten aanleggen?

UWgroendak kan het hele jaar door worden aangelegd, alleen wanneer het vriest is het niet mogelijk en onveilig om op het dak te zijn. Wij leveren dan geen doe-het-zelf pakketten uit en zullen de afspraak voor de aanleg van uw groendak verplaatsen naar een ander moment.

Offerte Aanvragen?
Binnen 1 werkdag een scherpe prijs